Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

Význam zvonov v kostole

Je starobylým zvykom zvolávať kresťanský ľud na liturgické zhromaždenie nejakým znamením alebo zvukom zvonov a upozorňovať ho na dôležité udalosti miestneho spoločenstva. Hlas zvonov istým spôsobom vyjadruje city Božieho ľudu, keď sa raduje alebo plače, keď vzdáva vďaky alebo prosí a keď sa schádza a prejavuje tajomstvo svojej jednoty v Kristovi.

Kostolný zvon je výnimočný hudobný nástroj spojený s prenikavým zvukom kovového úderu, a jeho pôvod siaha až do tretieho tisícročia pred Kristom, keď sa prvé zvony používali v Mezopotámii a Číne.

Od piateho storočia sú spojené s kresťanskými kláštormi a stávajú sa veľmi vzácnou a drahou súčasťou vybavenia chrámovej stavby. Na niektorých zvonoch nájdeme nápis „klenot kostola“. Na ich zadováženie sa často skladala celá farnosť, mesto, patronátne osoby, či iní darcovia. Zvony často mali svoje listy vlastníctva a zasluhovali si najvyššiu pozornosť; vždy museli slúžiť len na liturgické účely. Preto boli považované za nevyhnutnú súčasť liturgického života farskej obce.

Vzhľadom na úzku spätosť zvonov so životom kresťanského ľudu sa zaviedol zvyk, že sa zvony požehnávali skôr, ako sa umiestnili na vežu. Podľa starobylého zvyku má toto požehnanie vykonať diecézny biskup.

Zvony v Kostole sv. Štefana

Z kanonických vizitácií Žiliny z rokov 1767 a 1798 sa dozvedáme, že vo veži kostola boli dva zvony. Jeden zasvätený sv. Štefanovi a druhý zasvätený sv. Ladislavovi. Oba požehnal nitriansky biskup Anton Révai. Viac o nich nevieme...

Dnešné zvony pre Kostol sv. Štefana, kráľa v Žiline boli slávnostne požehnané Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom 6. novembra 2022.

Momentálne sa vo veži kostola nachádzajú tri zvony, z ktorých dva sú nové, tretí je pôvodný (ktorý bol v kostole ako jediný až do roku 2022; pozri nižšie).

Oba nové zvony boli odliate v Zvonárskej dielni Albína Iváka v Liptovských Sliačoch v máji roku 2022, aby doplnili súzvuk akordu as-dur v kombinácii s pôvodným zvonom kostola.

STREDNÝ ZVON, s hlavným tónom as, má 60 kg a je zasvätený Panne Márii Kráľovnej. Jeho sólový zvuk môžme počuť počas zvonenia na Anjel Pána pri svitaní, na poludnie a pri súmraku každého dňa.

 

VEĽKÝ ZVON, ladený v tóne es, má 100 kg, je zasvätený Kristovi Kráľovi, a používa sa najmä v nedele a na slávnosti. Zvoní aj v piatky o tretej hodine popoludní na pamiatku vykupiteľskej smrti nášho Pána Ježiša Krista.

 

NAJMENŠÍ ZVON s tónom c, ktorý bol doteraz jediný v našom kostole, má zaujímavú históriu,
ktorá je zaznačená v latinskom nápise na ňom:

DIVO ALOISIO DICATA     RECT: P. MAURITII REHAR ET CONSUL S.D. ALOISII TRAICIK
1862     REFUSA 1865     SUB DI: RESTITUTO GYMNASIO

Z neho sa dozvedáme niekoľko skutočností: odliaty bol v roku 1862. Zasvätený je svätému Alojzovi, patrónovi mládeže, a osadený bol v roku 1865 po obnovení gymnázia, keď bol riaditeľom páter Móric Rehák a starostom Žiliny Alojz Trajčík. Predpokladáme teda, že hlas zvona pôvodne zaznieval v budove františkánskeho gymnázia, ktorá stála na Hurbanovej ulici. Po jej zbúraní v roku 1885 bola na jej mieste postavená dnešná budova pošty, a pravdepodobne preto sa zvon neskôr dostal do Kostola sv. Štefana.

Zvony pred požehnaním

Autor textu a foto: Štefan Fábry

nach oben