Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

Prečo v chrámoch počuť zvuk organu? – Dejiny píšťalového organu…

Píšťalový organ si Cirkev cení ako „nástroj, ktorého zvuk vie dodať liturgickým slávnostiam neobyčajný lesk“.

Dejiny organu siahajú až do staroveku. Jeho predchodcom bola panova flauta, akú aj dodnes používajú Indiáni v Južnej Amerike. Kým napríklad zobcová a priečna flauta má len jednu trubicu, ktorá sa prelaďuje zakrývaním hmatových dierok, panova flauta má pre každý tón samostatnú trubicu. Jednotlivé trubice sa líšia dĺžkou a sú spojené do celku, ktorý už na pohľad pripomína malý organ.

Prvý známy organ zostrojil grécky konštruktér Ktésibios v 3. storočí pred Kristom. Stlačený vzduch sa získaval pomocou koženého klinového mecha, aký poznáme z kováčskych dielní. Ten sa viedol do dreveného zásobníka v tvare suda, ktorý bol obrátený hore dnom. Spodný okraj suda bol otvorený a ponorený do vody. Keď stúpal tlak vzduchu v sude, hladina vody jeho pôsobením klesala. A naopak, keď tlak vzduchu klesal, hladina vody stúpala, a tým regulovala tlak vzduchu. Preto dostal tento nástroj pomenovanie vodný organ, po grécky hydraulos, latinsky organum hydraulicum. Píšťal mal iba deväť a tvorili diatonický rad v rozsahu len málo vyše oktávy. Starovek nepoznal harmóniu v dnešnom slova zmysle, preto sa hrali len jednohlasné melódie. Vzduch k píšťalám sa privádzal vysúvaním a zasúvaním tzv. tastov, čo boli akési posuvné „šupátka“. Klávesy boli vynájdené o niečo neskôr. Tie umožnili rýchlejšiu hru.

Širšie využitie našiel vodný organ v starovekom Ríme, kde sa používal v cirkusoch a v koloseách. S obľubou na ňom hrával aj cisár Nero, ktorý sa do dejín neslávne zapísal tým, že vyvolal veľký požiar v Ríme a vinu zvalil na kresťanov. Aj to bol dôvod, prečo sa približne do konca prvého tisícročia organ v kresťanských chrámoch nepoužíval. Ďalším dôvodom bolo praktizovanie gregoriánskeho chorálu ako čisto vokálneho jednohlasného spevu bez sprievodu hudobných nástrojov.

Čas však plynul, prišiel stredovek a s ním aj stavba veľkých katedrál. Vývoj pokračoval aj v hudbe, ktorá začala používať viachlas. S tým súvisela potreba hudobného nástroja, ktorý má dostatočne silný zvuk, je schopný generovať tóny ľubovoľnej dĺžky, udávať tón pre spoločný spev zhromaždenia a neskôr aj dopĺňať spev harmonickým viachlasom. Túto požiadavku z hľadiska akustiky bol schopný splniť jedine píšťalový organ.

Ten prešiel koncom stredoveku podstatným vývojom. Píšťalový fond sa začal zhotovovať prevažne z cínu, boli zavedené klaviatúry, basový pedál, zásobníkové mechy a neskôr aj delenie píšťal na samostatné rady – registre. Približne koncom renesancie už existovali organy podobné súčasným. Najväčší rozkvet dosiahla organová hudba a staviteľstvo v období baroka (17. – 18. storočie.) V tom čase už aj na Slovensku mali kostoly píšťalové organy, a to nielen v mestách, ale aj v menších kostoloch na vidieku, kde boli aspoň malé 4 – 6 registrové bezpedálové organy.

Organ v Kostole sv. Štefana

V Kanonickej vizitácii Žiliny z 19. júla 1699 sa píše, že "starobylý pozitív bude zakrátko prenesený [z Kostola Najsvätejšej Trojice v meste] do Kostola sv. Štefana, kráľa", čo by nasvedčovalo tomu, že nejaký menší starší organ, zrejme väčšiemu mestskému kostolu už nevyhovujúci, bol v 18. storočí aj v Kostole sv. Štefana-kráľa, chýbajú však archívne záznamy o ňom.

Súčasný organ v Kostole sv. Štefana, kráľa vyrobila švajčiarska firma Orgelbau Th. Kuhn A.-G. Männedorf-Zürich ako svoj opus 681 v roku 1932. Jeho staviteľmi boli Ernst Schiess a Adolf Hamm a pôvodne bol ako nový nástroj postavený pre dom smútku (rozlúčkovú sálu krematória) na najväčšom cintoríne Švajčiarska Friedhof am Hörnli v Bazileji (ktorý bol otvorený rovnako v roku 1932) a vyzeral takto:

Odtiaľ bol prevezený do Nemecka, do kostola Kristovej cirkvi (Christuskirche) v meste Wuppertal, kde bol prestavaný do takejto podoby:

V roku 2003 bol zakúpený za 3 500 eur a do tretice prevezený, tentokrát do Kostola sv. Štefana v Žiline. Jeho prevoz, úpravu a umiestnenie na chóre kostola zabezpečil pán Alojz Vojtek. Organ bol na empore kostola postavený v takejto podobe:

Súčasný vzhľad nástroja je výsledkom prestavby a rekonštrukcie z roku 2020, ktorú zabezpečil tím pána Petra Franzena z Popradu.

Charakteristika nástroja

Organ má dva manuály a pedál. Registrov je spolu 10, z toho 4 v prvom manuáli, 5 v druhom manuáli a 1 register v pedáli. Pedál disponuje okrem svojho jedného registra aj tzv. transmisiou, ktorá umožňuje, aby jeden z registrov druhého manuála znel aj v pedáli.

Píšťal je  56 x (3+4) = 392 v I. manuáli (mixtúra má 4 rady); 
56 x (4+2) = 336 (sesquialtera má 2 rady) v II. manuáli;
30 x 1 = 30 ich je v pedáli;
spolu 392 + 336  + 30 = 758.
Najväčšia drevená píšťala registra subbas 16' má dĺžku vyše 2,5 metra, najmenšia píšťala mixtúry má len niekoľko centimetrov.

Organ má pneumatickú traktúru, čo je prepojenie medzi klávesami a ventilmi pomocou stlačeného vzduchu. 
Hodnotu nástroja podčiarkuje skutočnosť, že všetky kovové píšťaly v jeho vnútri sú z kvalitnej cínovej zliatiny. Píšťaly, ktoré vidno pri pohľade zvonka (tzv. prospektové), majú len estetickú funkciu, preto sú zo zinkového plechu s metalickou povrchovou úpravou.

Registrová dispozícia organu

I. manuál, C - g³, 56 klávesov a tónov:
   Kryt drevený 8'
   Principál 4'
   Flauta zobcová 2'
   Mixtúra 4x
   spojka II / I  8'
   spojka II / I  16'

II. manuál, C - g³, 56 klávesov a tónov:
   Kryt kovový 8'
   Flauta rúrková 4'
   Dolkán 4'
   Principál 2'
   Sesquialtera 2 ⅔', 2x

Pedál, C - f¹, 30 klávesov a tónov:
   Subbas 16'
   Kryt kovový 8' (transmisia)
   spojka I / P 8'
   spojka II / P 8'

Voľná kombinácia, Tutti, Tremolo.

Organ je udržiavaný, slúži pri liturgii a je spôsobilý aj na koncerty menšieho rozsahu.

Autor textu: Peter Franzen
Foto: archív farnosti a Štefan Fábry

 

Pieseň k patrónovi kostola, svätému Štefanovi

Pri príležitosti prestavby nášho kostola zložil pre náš kostol pieseň k jeho patrónovi, svätému Štefanovi, majster organár, Peter Franzen.
Pieseň S korunou na hlave má dve možné úpravy, pre náš kostol, ale aj pre ktorýkoľvek iný.
Cirkevné schválenie jej udelil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, 22. novembra 2022 (prot. č. 795/2022-3).

Pieseň (text aj noty) nájdete tu.

 

 

nach oben